Motorsykkelforsikring

Motorsykkelforsikring

En motorsykkelforsikring har, i likhet med andre forsikringsobjekter, forskjellige dekningsnivå. Det som avgjør valget av dekningsnivå, er ofte alderen på sykkelen og ikke minst verdien på den. Hvis sykkelen er lånefinansiert, er det som regel krav fra långiver at sykkelen skal være kaskoforsikret da det er stilt pant i sykkelen. Hvis fører med lån på motorsykkel ikke hadde hatt kasko på sykkelen i sin motorsykkelforsikring, ville det medført at långiver hadde mistet sikkherheten for sitt lån.

MotorsykkelforsikringDersom man ikke har lån på motorsykkelen, bør man tenke gjennom ens faktiske forsikringsbehov. Når en vurderer ens faktiske forsikringsbehov er det mange faktorer som spiller inn. Den viktigste er selvsagt verdien på sykkelen. Er verdien la oss si kr. 20 000, er det mange som vurderer ansvarsdekning, da f.eks. en kaskodekning, kan i visse tilfeller koste kr. 10 000 per år, nesten halve verdien av motorsykkelen.

Det laveste dekningsnivået er ansvar. Her dekkes normalt: skade påført andre personer, skade påført bygninger og andre gjenstander, skade påført andres kjøretøy, rettshjelp, samt personskade på fører og passasjer.

Hvis man er villig til å betale mer for motorsykkelforsikringen, kan man gå opp ett nivå i dekningsskalaen og velge delkasko. En delkasko dekker normalt brannskade, eksplosjon (til eksempel sprengingsskade og lynnedslag), smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning, tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fabrikkmontert utstyr,skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med innbrudd eller tyveri, assistanse i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke, samt skade under ferge eller togtransport, men ikke nødvendigvis i land- eller ombordkjøring.

Beveger man seg ett nivå til oppover i dekningsskalaen for motorsykkelforsikringen, kan man så tegne en kaskoforsikring. Denne dekker i tillegg til alt på ansvar og delkasko: skade på ditt eget kjøretøy ved utforkjøring, velt kollisjon eller hærverk og andre skader som skyldes en en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning – til eksempel stormskade, samt utgifter til assistanse i Europa.

Det er mange faktorer som påvirker premien på motorsykkelforsikringen. Den andelen av skadene du selv må betale, egenandelen, er blant disse. Du kan normalt velge mellom kr. 4000, kr. 6000, kr. 8000, kr. 12000 og kr. 25 000 i egenandel på motorsykkelforsikringen. Desto høyere egenandel du velger, desto rimeligere blir motorsykkelforsikringen.

Motorsyklister får ofte mye oppmerksomhet i mediene, da det dessverre er større sannsynlighet for skader i trafikken sammenliknet med en vanlig bilfører.

Ifølge St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 har en motorsyklist har 8 til 15 ganger større sannsynlighet for å bli skadd i trafikken sammenliknet med en bilfører. Antallet motorsykkelulykker utgjør omlag ti prosent av alle dødsulykkene. Selv om en ser en reduksjon i antall alvorlige ulykker for denne trafikantgruppen i løpet av de siste år, er ulykkesomfanget fortsatt stort.

Den vanligste ulykkesårsaken ved motorsykkelkjøring er at man velter i veibanen eller kolliderer i kryss. I henhold til en rapport fra av SINTEF fra år 2000 ( STF22 A00560) var annen part skyldig i 81% av påkjøringene i kryss.

Det er omlag lik risiko for å havne i en ulykke for motorsykkel og andre kjøretøy, men konsekvensene ved ulykke er større for motorsyklister.

Motorsyklistene er organisert i mange større og mindre organisasjoner og klubber. Det eksisterer minst 450 motorsykkelklubber i Norge. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for de norske motorsyklistene. Videre krever lovverket at motorsyklister har førerkort klasse A eller A1.

De kanskje mest kjente motorsykkelmerkene er:

– Aprilia
– BMW
– Ducati
– Harley-Davidson
– Honda
– KTM
– Kawasaki
– Moto Guzzi
– Suzuki