Reieseforsikring

Reiseforsikring

Statistikk viser at risikoen for å bli syk, komme ut for ulykker, bli ranet eller utsatt for skader er langt større på reiser enn ellers. I Norge blir sykdom og skade på egen person ivaretatt gjennom folketrygden. Utgifter ved hjemreise, eller hjemtransport dekkes ikke av folketrygden.

ReieseforsikringNormalt omfatter forsikringen reisegods, reisesyke/hjemtransport, reiseulykke, reiseansvar, avbestilling av reise.

Mens villa- og innboforsikring er knyttet til en bestemt geografisk lokasjon, så dekker reiseforsikringen ting eller personer under reise. Per 2009 var det 1,5 millioner aktive reiseforsikringer i Norge og det ble innrapportert 240 000 erstatningssaker. Dekningsomfanget var 1,25 milliarder kroner i erstatninger. Det er særlig reisesyke som drar opp utgiftene selskapene hadde på reiseforsikringen. Reisesyke utgjorde en erstatningssum på en halv milliard kroner.

Hva er så definisjonen på en reise? En reise kan defineres som fravær fra bosted i Norge, der det er meningen å vende tilbake til hjemlandet. I tillegg kan enkelte selskaper kreve at man overnatter minst èn gang utenfor bosted for at det skal regnes som reise. Som regel er det en begrensning i varigheten av det som dekkes på en reiseforsikring. Det vanlige er 45 dager, men enkelte selskaper, som for eksempel If Skadeforsikring, dekker reise inntil 60 døgn per tur.
Det er ikke vanlig at reiseforsikringen dekker lokale reiser til arbeid, det som skjer i hjemmet eller på arbeid.

Vanlig reiseforsikring kan tegnes for verden eller bare for Norden. Å tegne bare for Norden er selvsagt betydelig billigere enn for hele verden da skaderisikoen er
langt lavere i Norden enn utenom.

Reiseforsikringen omfatter normalt den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset og som samtidig er registrert i Folketrygden med permanent bosted i Norge. Normalt kreves det at medforsikrede har lik adresse som hovedforsikrede.

Det er visse unntak som gjelder i dekningen. Det er for eksempel unntak for skader etter ulykker som knyttes til høy risiko. Dette gjelder for eksempel fallskjermhopping, samt annen luftakrobatikk, sportsdykking, fjellklatring, rallycross, kampsport osv. De vilkår de ulike selskapene setter opp på dette kan variere.

Det er viktig å gjøre seg fortrolig med alle unntakene før man reiser. Husk også at man kan tegne ekstra dekninger som også omfatter risikofyllte aktiviteter og det er da viktig at dette avtales med selskapet på forhånd.

Du kan tegne helårs- eller enkelt reiseassuranse. Alle forsikringsselskapene tilbyr helårsforsikring og hvis du reiser ofte, vil det lønne seg med helårsdekningen.

Du kan også forsikre enkeltreise med et utvalg kredittkort, som eksempel Eurocard, Diners eller American Ekspress. Det stilles da gjerne et krav om at hele eller det meste av reisen er forhåndsbetalt på kortet. Hoveddelen er definert som at over 50 % av transportutgiftene, for den som er forsikret, skal være forhåndbetalt på kortet før forsikringen kan tre i kraft. Det er kjent at Forsikringsklagekontoret er sterkt imot kredittkortselskapenes reklametekst – “Alltid trygg på reisen”, da det ofte ikke er klart når dekningen faktisk trer i kraft, og nøyaktig hvem som og hva som faktisk dekkes. Dette løser man med å tegne en normal reisassuranse hos forsikringsselskapene.

Når det gjelder reiser på arbeid, er de fleste dekket av arbeidsgiver. Det er derfor lurt, før man drar på reise, å sjekke om arbeidsgiver også dekker reiser på fritiden og hvorvidt denne også dekker samtlige familiemedlemmer.

Når man er i utlandet kan man ringe en 24/7 hjelpesentral, kalt SOS International. Nummeret man ringer står i forsikringsbeviset. Denne sentralen tilbyr også medisiner og kontanter.

Som norsk statsborger har du du visse rettigheter som knyttes til EØS-avtalen. Det er slik at norske borgere har samme rett til legeassistanse og sykehusinnleggelse som EØS-landenes egne borgere. Det er derfor viktig å ta med det europeiske helsetrygdekortet. Dette kan du få via NAV. Men husk at for å kunne få innpass på private sykehus i utlandet, så må du tegne egen reiseassuranse.