Kategoriarkiv: Husforsikring

Husforsikring

En husforsikring omfatter selve bygningene du eier, som for eksempel hus, garasje, anneks, vedbod og uthus. Det er viktig å huske på at når man skal bygge nytt hus eller bygge på det eksisterende, så trenger du byggeforsikring. Denne dekker den risiko du løper når du skal bygge nytt og omfatter stort sett de samme skadetyper som vanlig husforsikring. Som premiegrunnlag benyttes beregnede byggekostnader. Idet huset står ferdig, blir den Husforsikringomdefinert til normal villaforsikring. Hvis dette dreier seg om påbygg legges den inn i den tidligere forsikringen med utgangspunkt i nytt premiegrunnlag.

En fritidshusforsikring er nokså lik en vanlig husforsikring, men enkelte erstatningsgrenser kan være lavere enn på villa og det kan i tillegg være strengere sikkerhetsforskrifter, ikke minst når stedet er ubebodd.

Fullverdiforsikring en en bestemt dekning for byggninger. Denne innebærer at erstatningen skal svare til kostnadene ved å reaparere eller sette opp nytt tilsvarende hus ved skade på hus. Premieberegningsgrunnlaget fremkommer på bakgrunn av takst eller de opplysninger du gir om huset. Det beløp selskapet beregner å måtte betale, dersom huset blir totalskadet og skal bygges opp igjen, utgjør fullverdien. Fullverdien justeres hvert år etter byggekostnadsindeksen, men merkostnader grunnet urasjonell byggeskikk tas ikke med i gjenoppføringsprisen. Et eksempel på dette er en eldre bygning oppført av tømmer med panel ut- og innvendig. En slik konstruksjon er unødvendig kostbar og urasjonell. Gjenoppføringsprisen tar normalt utgangspunkt i isolerte bindingsverksvegger i henhold til normal byggeskikk. En fullverdiforsikring er derfor en garanti for at bygningen ikke er underforsikret, men husk at hvis du bygger på huset eller gjør større forandringer som forhøyer husets verdi, skal du melde dette til selskapet. Dersom du ikke gjør dette, vil huset likevel være underforsikret og dermed kan du risikere å ikke få full erstatning ved skade.

Når det gjelder oppbyggingen av vilkårene er de fleste skadeforsikringer likt oppbygd. De innebærer bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hvor den gjelder, hva som dekkes, hvilke skader som erstattes, sikkerhetsforskrifter, skadeoppgjør og erstatningsberegning, samt egenandeler og aldersfradrag. Innholdet i de enkelte vilkår varierer selvsagt noe mellom selskapene.

Når det gjelder bygningsskader, dekker husforsikringen utgiftene til reparasjon av skadene på innvendig og utvendig ledningsnett og skader på selve bygningen som skyldes vann- eller væskelekkasje, forårsaket av rørbrudd. Vilkårene gir detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Som eksempel kan nevnes at skade på drensledning normalt ikke omfattes av forsikringen. Det blir heller ikke skade på vegger og gulv i våtrom når skaden skyldes at rommet ikke er vanntett. Selskapene stiller strenge krav til konstuksjon og håndverksmessig utførelse. Et baderom/våtrom skal tåle normal bruk – som bading/dusjing,samt bruk av vann.

En husforsikring inneholder en naturskadeforsikring. Den er lovbestemt i Norge og alle som har en brannforsikring får automatisk en naturskadedekning. Under begrepet naturskadeforsikring kommer skade på eiendom og gjenstander som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Det er imidlertid viktig å legge på sitt sinn at hvis skade skyldes svak konstruksjon eller dårlig vedlikehold/tilsyn kan naturskadeerstatningen reduseres eller bortfalle. Dersom en erstatning reduseres, stilles det som forutsetning at du som eier er å bebreide, som blant annet innebærer at du hadde kjennskap til den svake konstruksjonen og ikke minst har hatt mulighet til å rette på den. Forbrukerrådet utgir i denne sammenheng brosjyren “Naturskader og erstatning” der du kan lese spesielt om naturskader og tilhørende erstatning under husforsikringen.