Båtforsikring

Det eksisterer omlag 500.000 fritidsbåter i Norge. Flåten representerer store økonomiske verdier. I 2010 var omlag 319.000 av fritidsbåtene er forsikret.

Det årlige antall skadetilfeller har i de siste årene ligget i intervallet åtte til elleve tusen skadetilfeller hvorav selve erstatningsbeløpene har variert mellom 300 og 450 millioner kroner. Sålangt er det tyveri- og havariskader som står for mesteparten av utbetalingene.

En båtforsikring består normalt av tre ulike dekningsnivåer: 1.) ansvar, 2.) ansvar, brann og tyveri eller 3.) ansvar og kasko.

Mindre fritidsbåter, påhengsmotor og seilbrett er normalt omfattet av innboforsikringen når det gjelder brann og tyveri fra låst bygning. Dersom båten er satt på vannet og i bruk, dekker forsikringen skade som skyldes brann, da kravet om låst bygning ikke er oppfylt. Tyveri av småbåten fra stranden eller bryggen dekkes derfor ikke. Da trenger du båtforsikring.

båtforsikringAnsvarsforsikringen dekker ditt rettslige ansvar når du påfører andre skader. For eiere av fritidsbåter er det ikke objektivt ansvar, bare skyldansvar. Et objektivt ansvar, innebærer ansvar selv om ingen er skyld i skaden. Dette gjelder spesielt for motorvogner. Skyldansvar på båten kan f.eks. utløses ved kollisjon mellom båter. En båteier kan f.eks. innrømme eller påta seg skyld og da kan ansvarsforsikringen bli benyttet som vanligvis dekker erstatninger opp til 4-5 millioner per hendelse. Ansvar du pådrar deg ved bruk av seilbrett, kano eller kajakk dekkes normalt av innboforsikringen.

Kaskodelen på båtforsikringen dekker skader båten kan bli påført, f.eks. ved sammenstøt, stranding, hardt vær, brann, hærverk og tyveri. Enkelte selskaper tilbyr også utvidet kaskodekning, der maskinskade og personskade er dekket, og utvidet forsikringssum for løsøre mv.

En mellomting mellom kasko og ansvar er brann- og tyveriforsikringen eller delkasko. Den dekker tap som skyldes brann, eksplosjon og lynnedslag. Tap grunnet tyveri og hærverk dekkes også.

Forsikringssummen på båten er det forsikringstaker som avgjør. Den bør tilsvare hva det koster å skaffe en tilsvarende båt med utstyr av samme stand, modell og type. Det er dette vi kaller forsikringsverdien og ved et totaltap er det dette som erstattes minus egenandel.

Når det gjelder sikkerhetsforskrifter på båt, er det flere som må følges, de fra det offentlige, klassifikasjonsselskap eller produsent, og sikkerhetsforskrifter som selskapet har tatt inn i sine vilkår. De sistnevnte kan være regler om passasjerantall og motorstyrke, lanterneføring og fartsbegrensninger, minstealder for båtfører, samt at båten må være i sjødyktig stand.

Den 1.1 1999 ble det innført promilleregler for førere av fritidsbåt. Den ble satt til 0,8 promille. Krav om aktsomhet gjelder også på sjøen. Skader som skyldes uaktsomhet i seg selv eller i kombinasjon med alkohol kan føre til redusert erstatning på båtforsikringen.

Hvordan skjer så premieberegningen på båter? Her er det viktig å vite at selskapene i sine båtforsikringer opererer med fire hovedgrupper av fritidsbåter: 1. Robåter, gummibåter, joller osv., 2. Motorbåter med innenbordsmotor, 3. Motorbåter med utenbordsmotor, 4. Seilbåter.

Båtene blir vurdert ulikt da det knytter seg ulik risiko på de. En båt med påhengsmotor er således mer tyveriutsatt av motoren enn båter med innenbordsmotor. Seilbråter har risiko knyttet til for eksempel mastebrekk. Premien på båtforsikringen avhenger således av faktorer som bosted, båtmodell, størrelse, verdien og ikke minst motorstyrke.

Det er også endel skadeforebyggende tiltak en båteier kan gjøre som går utover det sikkerhetsforskriftene forlanger som igjen vil rabattere premien. Eksempler på dette er tracker, tyverialarm, startsperre, securmark, båtførerbevis, plassering av båt i organisert havn, vinterlagring på land osv. I tillegg vil høyere egenandeler senke premien, men merk at bruk av alarm og plassering av båt i havner med organisert vakthold i noen selskaper gir lavere egenandel.