Forsikring

Forsikring – Hvorfor forsikring?

Det er ulike typer forsikring. Hjem, bil og liv er bare tre av ulike slags forsikringstyper som er tilgjengelige for konsumenter. Alle slags typer forsikring benyttes for å hjelpe og beskytte forbrukere når visse ting skjer. I de fleste tilfeller kommer denne beskyttelsen i form av penger. Den kan også gi beskyttelse fra ansvar, skader og finansielle tap av ulike slag. I siste instans, dreier løsningen seg om utbetaling av penger.

forsikringDe fleste konsumenter av assuranse vet at det er visse typer dekninger som er tvungne. Mange land krever at bileiere besitter en minimums dekning for hvert kjøretøy de eier eller forretning som de driver. I likhet med andre typer forsikring, kan bilforsikringer utvides med tilleggsdekninger. Med andre ord, så kan du kjøpe deg en enkel ansvarsforsikring som vil dekke en viss sum penger som erstatning for den skade du påfører en annen person i trafikken eller annen persons eiendom. Problemet kan imidlertid oppstå når denne ikke dekker skader på egne kjøretøy i de tilfeller hvor disse har betydelig verdi og endog er lånebelagt. Da kan det oppstå et gjeldsproblem. Den vanligste tragedien ved manglende forsikring for bileiere, er dog uten tvil når de ikke har betalt for sin ansvarsforsikring og påfører andre gjenstander eller personer skade i trafikken. Mange med forsikring i Norge har på denne måten kommet i gjeldsslaveri hvor de personlig skylder mangfoldige millioner av kroner til trafikkofre de har påført invaliditet og ikke minst for gjenstander de har ødelagt for andre. Hvis bilen blir stjelt eller utsatt for brann, er det heller ikke dekning for dette med kun en ansvarsforsikring. Da trenger man delkasko, som normalt dekker dette, samt veihjelp. For å dekke selvforskyldte skader på bilen må man ha kasko. Fortsatt er det ting som kan skje med en bil som har såpass store økonomiske konsekvenser at mange velger såkalte toppdekninger for å gardere seg mot dette. Disse kalles for eksempel super bilforsikring eller bil ekstra. Disse dekker for eksempel skifte av ødelagte girkasser, skader på bilens drivverk system, samt dens elektriske komponenter. Dette er ofte meget dyre skader og reparasjoner som kunden med en slik forsikring i Oslo eller ellers i landet i de fleste tilfeller slipper selv å betale.

En annen type forsikring i Norge som anses som tvungen er den som gjelder for bolig. Boligen er for de fleste det mest verdifulle objekt vi eier. I land som Norge utgjør boligens verdi som regel minst 7 årslønninger eller mer. Så dette er en kostbar investering mange bare gjør en gang og som det er viktig å ta vare på. De fleste utstedere av boliglån krever at du har forsikring i Oslo og forøvrig i landet på boligen for hvis ikke mangler långiver reell sikkerhet for lånet, på samme måte som på en lånefinansiert bil uten kaskodekning. Når en boligeier skal velge sin boligforsikring, er det mange variable som bestemmer hva slags dekning forsikringstaker velger og ikke minst selskapet som skal benyttes. Det er utvilsomt viktig å sette seg inn i de enkelte selskapers vilkår for å få en ordentlig oversikt over hva de faktisk tilbyr av dekninger på hus og ikke minst under hvilke forutsetninger. En klassisk misoppfatning blant mange forsikringstakere, er at selskapet erstatter skader når dette skyldes feil utbygger har gjort og generelt feil i konstruksjonen av bygget. Det er derfor meget viktig at den forsikrede er sitt eget ansvar bevisst å sjekke huset for denne typen potensielle feil, før eventuelle skader oppstår. Det anbefales da å benytte fagkyndig og uavhengig byggmester til å se gjennom alle detaljer rundt det bygningstekniske på huset, for på denne måten å eliminere risikoen for skader på boligen som skyldes dette. Disse kan bli omfattende og dyre og de fleste forsikringsselskaper dekker de ikke. Når du tegner forsikring i Oslo og i andre kommuner må du tenke nøye over dette.

En husforsikring dekker normalt plutselig nedsoting , lynnedslag , kortslutning , vannlekkasje fra akvarium eller vannseng , vannlekkasje i kjelleren , tyveri og skadeverk på boligen , naturskade , svikt i bygningens bærekonstruksjon , refusjon av utgifter til juridisk bistand, rettslig erstatningsansvar, brann, eksplosjon , lekkasje fra rør , skade ved tung snø og takras. Men det er mange skader som ikke dekkes ved en standard husforsikring og som kan koste kunden dyrt om han eller henne ikke har dekning for dette. De såkalte toppdekningene tar høyde for dette og dekker normalt skade etter vann over terrengnivå, skader som skyldes insekter og dyr, råteskader og soppskader, følgeskader av vannlekkasje i taket, tilpasning av boligen ved handikap inntil en viss sum. Som følge av klimaendringene, ser man at stadig flere velger utvidet forsikring på villaen.

I forsikringsavtalen bør man spesielt merke seg de såkalte sikkerhetsforskriftene som er påbud i avtalen med ditt forsikringsselskap om at du mellom annet må gjøre bestemte tiltak for å forebygge skade. Dersom du bryter disse forskriftene kan dette gi redusert eller bortfall av erstatning. Det finnes mange eksempler på brudd av sikkerhetsforskriften. Et eksempel er dersom det oppstår trafikkuhell og skader i når du kjører over fartsgrensen. Kjører du for eksempel 100 km/t i 80-sonen og havner i grøften, kan dette gi problemer med utbetalingen fra ditt forsikringsselskap i en erstatningssak. Reiser du på ferie med vinduene åpne, vil naturlig nok dette utelukke erstatning ved tyveri. Sikkerhetsforskriftene er i all hovedsak basert på sunn fornuft, men selskapet tar de likevel med i polisen, for å understreke hvor viktig dette punktet er i forhold til selve skadeoppgjøret.

Mistet eller stjålet førerkort

Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet? Du kan få  igjen førerkortet, men det er en prosedyre som må følges.

Er førerkortet tapt eller stjålet?

Norsk førerkort fremside
Norsk førerkort fremside

Tap av førerkort er irriterende. Ofte har du mistet hele lommeboken, og da er det viktig å huske først å melde tap av eventuelle kredittkort. I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, for eksempel stjålet i utlandet, kan nytt førerkort bestilles straks.

Norsk førerkort bakside
Norsk førerkort bakside

Ødelagt førerkort

I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, for eksempel hvis det er ødelagt og du kan ta med restene og vise frem, kan nytt førerkort bestilles straks.

Enten du har mistet førerkortet, noen har stjålet førerkortet, eller du bare ikke finnner det i farten, er første steg å skaffe deg midlertidig kjøretillatelse. Vitsen med denne er at du skal ha en måneds frist på deg til å finne igjen lappen din. Hvis du ikke har førerkortet ditt tilbake innen tre måneder,  er det på tide å bestille nytt.

Midlertidig kjøretillatelse

Først må du oppsøke politiet eller nærmeste trafikkstasjon for å få en midlertidig kjøretillatelse. En midlertidig kjøretillatelse er gyldig i 3 måneder, og den kan forlenges en gang med maks gyldighet seks måneder fra den tapsdatoen på den første tillatelsen.

Den midlertidige kjøretillatelsen må alltid tas med i bilen under kjøring. Du må også ha med godkjent legitimasjon.

En midlertidig kjøretillatelse gjelder kun for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Bestille nytt førerkort

Erstatningsførerkort får du på din lokale trafikkstasjon. Om førerkortet ikke har blitt gjenfunnet etter en måned, kan du oppsøke en trafikkstasjon for å bestille nytt førerkort. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge.

Førerkort på reise

I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, eller det er nødvendig å kjøre i land utenfor Norden, kan nytt førerkort bestilles straks. Staten krever da at du dokumenterer  utenlandsreisen ved å vise frem f. eks. billetter.

Hvor lang tid tar det å får nytt førerkort?

Leveringstiden for nytt førerkort er normalt 3-5 virkedager.

Hva koster det å få nytt førerkort?

220px-Karl_Benz_Führerschein
Har du gammelt førerkort, må du kanskje ta nytt bilde.

Selve utstedelsen koster i 2016 kr 270. Det er ikke noe vits i å ta med bilde. Vegvesenet tar bildet for deg, og lagrer det elektronisk. Hvis sertifikatet ditt var veldig gammelt, eller du har forandret

utseende av andre grunner, kan du eller staten velge at du skal ta nytt bilde. Det koster da kr 70.

Fant du igjen det tapte førerkortet?

Kommer det tapte førerkortet til rette etter at nytt er bestilt, skal det tapte førerkortet straks innleveres til en trafikkstasjon.

Tap av utenlandsk førerkort

Førerkort fra EU
Førerkort fra EU

Midlertidig kjøretillatelse kan utstedes til innehaver av utenlandsk førerkort ved tap eller tyveri av førerkortet. Førerretten må dokumenteres av førerkortmyndighetene i utstederlandet. Det samme gjelder hvis det utenlandske førerkortet utløper under oppholdet i Norge eller dersom det er blitt skadet eller på annen måte blitt uegnet som legitimasjon.
Sist oppdatert: 8. februar 2016

Reiseforsikring

Statistikk viser at risikoen for å bli syk, komme ut for ulykker, bli ranet eller utsatt for skader er langt større på reiser enn ellers. I Norge blir sykdom og skade på egen person ivaretatt gjennom folketrygden. Utgifter ved hjemreise, eller hjemtransport dekkes ikke av folketrygden.

ReieseforsikringNormalt omfatter forsikringen reisegods, reisesyke/hjemtransport, reiseulykke, reiseansvar, avbestilling av reise.

Mens villa- og innboforsikring er knyttet til en bestemt geografisk lokasjon, så dekker reiseforsikringen ting eller personer under reise. Per 2009 var det 1,5 millioner aktive reiseforsikringer i Norge og det ble innrapportert 240 000 erstatningssaker. Dekningsomfanget var 1,25 milliarder kroner i erstatninger. Det er særlig reisesyke som drar opp utgiftene selskapene hadde på reiseforsikringen. Reisesyke utgjorde en erstatningssum på en halv milliard kroner.

Hva er så definisjonen på en reise? En reise kan defineres som fravær fra bosted i Norge, der det er meningen å vende tilbake til hjemlandet. I tillegg kan enkelte selskaper kreve at man overnatter minst èn gang utenfor bosted for at det skal regnes som reise. Som regel er det en begrensning i varigheten av det som dekkes på en reiseforsikring. Det vanlige er 45 dager, men enkelte selskaper, som for eksempel If Skadeforsikring, dekker reise inntil 60 døgn per tur.
Det er ikke vanlig at reiseforsikringen dekker lokale reiser til arbeid, det som skjer i hjemmet eller på arbeid.

Vanlig reiseforsikring kan tegnes for verden eller bare for Norden. Å tegne bare for Norden er selvsagt betydelig billigere enn for hele verden da skaderisikoen er
langt lavere i Norden enn utenom.

Reiseforsikringen omfatter normalt den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset og som samtidig er registrert i Folketrygden med permanent bosted i Norge. Normalt kreves det at medforsikrede har lik adresse som hovedforsikrede.

Det er visse unntak som gjelder i dekningen. Det er for eksempel unntak for skader etter ulykker som knyttes til høy risiko. Dette gjelder for eksempel fallskjermhopping, samt annen luftakrobatikk, sportsdykking, fjellklatring, rallycross, kampsport osv. De vilkår de ulike selskapene setter opp på dette kan variere.

Det er viktig å gjøre seg fortrolig med alle unntakene før man reiser. Husk også at man kan tegne ekstra dekninger som også omfatter risikofyllte aktiviteter og det er da viktig at dette avtales med selskapet på forhånd.

Du kan tegne helårs- eller enkelt reiseassuranse. Alle forsikringsselskapene tilbyr helårsforsikring og hvis du reiser ofte, vil det lønne seg med helårsdekningen.

Du kan også forsikre enkeltreise med et utvalg kredittkort, som eksempel Eurocard, Diners eller American Ekspress. Det stilles da gjerne et krav om at hele eller det meste av reisen er forhåndsbetalt på kortet. Hoveddelen er definert som at over 50 % av transportutgiftene, for den som er forsikret, skal være forhåndbetalt på kortet før forsikringen kan tre i kraft. Det er kjent at Forsikringsklagekontoret er sterkt imot kredittkortselskapenes reklametekst – “Alltid trygg på reisen”, da det ofte ikke er klart når dekningen faktisk trer i kraft, og nøyaktig hvem som og hva som faktisk dekkes. Dette løser man med å tegne en normal reisassuranse hos forsikringsselskapene.

Når det gjelder reiser på arbeid, er de fleste dekket av arbeidsgiver. Det er derfor lurt, før man drar på reise, å sjekke om arbeidsgiver også dekker reiser på fritiden og hvorvidt denne også dekker samtlige familiemedlemmer.

Når man er i utlandet kan man ringe en 24/7 hjelpesentral, kalt SOS International. Nummeret man ringer står i forsikringsbeviset. Denne sentralen tilbyr også medisiner og kontanter.

Som norsk statsborger har du du visse rettigheter som knyttes til EØS-avtalen. Det er slik at norske borgere har samme rett til legeassistanse og sykehusinnleggelse som EØS-landenes egne borgere. Det er derfor viktig å ta med det europeiske helsetrygdekortet. Dette kan du få via NAV. Men husk at for å kunne få innpass på private sykehus i utlandet, så må du tegne egen reiseassuranse.

Motorsykkelforsikring

En motorsykkelforsikring har, i likhet med andre forsikringsobjekter, forskjellige dekningsnivå. Det som avgjør valget av dekningsnivå, er ofte alderen på sykkelen og ikke minst verdien på den. Hvis sykkelen er lånefinansiert, er det som regel krav fra långiver at sykkelen skal være kaskoforsikret da det er stilt pant i sykkelen. Hvis fører med lån på motorsykkel ikke hadde hatt kasko på sykkelen i sin motorsykkelforsikring, ville det medført at långiver hadde mistet sikkherheten for sitt lån.

MotorsykkelforsikringDersom man ikke har lån på motorsykkelen, bør man tenke gjennom ens faktiske forsikringsbehov. Når en vurderer ens faktiske forsikringsbehov er det mange faktorer som spiller inn. Den viktigste er selvsagt verdien på sykkelen. Er verdien la oss si kr. 20 000, er det mange som vurderer ansvarsdekning, da f.eks. en kaskodekning, kan i visse tilfeller koste kr. 10 000 per år, nesten halve verdien av motorsykkelen.

Det laveste dekningsnivået er ansvar. Her dekkes normalt: skade påført andre personer, skade påført bygninger og andre gjenstander, skade påført andres kjøretøy, rettshjelp, samt personskade på fører og passasjer.

Hvis man er villig til å betale mer for motorsykkelforsikringen, kan man gå opp ett nivå i dekningsskalaen og velge delkasko. En delkasko dekker normalt brannskade, eksplosjon (til eksempel sprengingsskade og lynnedslag), smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning, tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fabrikkmontert utstyr,skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med innbrudd eller tyveri, assistanse i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke, samt skade under ferge eller togtransport, men ikke nødvendigvis i land- eller ombordkjøring.

Beveger man seg ett nivå til oppover i dekningsskalaen for motorsykkelforsikringen, kan man så tegne en kaskoforsikring. Denne dekker i tillegg til alt på ansvar og delkasko: skade på ditt eget kjøretøy ved utforkjøring, velt kollisjon eller hærverk og andre skader som skyldes en en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning – til eksempel stormskade, samt utgifter til assistanse i Europa.

Det er mange faktorer som påvirker premien på motorsykkelforsikringen. Den andelen av skadene du selv må betale, egenandelen, er blant disse. Du kan normalt velge mellom kr. 4000, kr. 6000, kr. 8000, kr. 12000 og kr. 25 000 i egenandel på motorsykkelforsikringen. Desto høyere egenandel du velger, desto rimeligere blir motorsykkelforsikringen.

Motorsyklister får ofte mye oppmerksomhet i mediene, da det dessverre er større sannsynlighet for skader i trafikken sammenliknet med en vanlig bilfører.

Ifølge St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 har en motorsyklist har 8 til 15 ganger større sannsynlighet for å bli skadd i trafikken sammenliknet med en bilfører. Antallet motorsykkelulykker utgjør omlag ti prosent av alle dødsulykkene. Selv om en ser en reduksjon i antall alvorlige ulykker for denne trafikantgruppen i løpet av de siste år, er ulykkesomfanget fortsatt stort.

Den vanligste ulykkesårsaken ved motorsykkelkjøring er at man velter i veibanen eller kolliderer i kryss. I henhold til en rapport fra av SINTEF fra år 2000 ( STF22 A00560) var annen part skyldig i 81% av påkjøringene i kryss.

Det er omlag lik risiko for å havne i en ulykke for motorsykkel og andre kjøretøy, men konsekvensene ved ulykke er større for motorsyklister.

Motorsyklistene er organisert i mange større og mindre organisasjoner og klubber. Det eksisterer minst 450 motorsykkelklubber i Norge. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for de norske motorsyklistene. Videre krever lovverket at motorsyklister har førerkort klasse A eller A1.

De kanskje mest kjente motorsykkelmerkene er:

– Aprilia
– BMW
– Ducati
– Harley-Davidson
– Honda
– KTM
– Kawasaki
– Moto Guzzi
– Suzuki

Mopedforsikring

En mopedforsikring tegnes i regelen på et norskregistrert kjøretøy som er registrert på en norsk privatperson med fast bostedadresse i Norge, samt at vedkommende er medlem av norsk folketrygd, dvs. at vedkommende har fødselsnummer og ikke dummynummer eller den kan være registrert på firma med fast forretningsadresse i Norge.

MopedforsikringEn moped tilhører samlekategorien tohjulinger. Forsikringsselskapene klassifiserer gjerne disse inn i følgende underkategorier:
1. Moped med manuell gearing , 2. Moped med automatisk gearing ,3. Invalidemoped , 4. Lett motorsykkel, 5. Tung motorsykkel , 6. Tung motorsykkel med sidevogn, 7. Snøscooter.
Hva er det så som dekkes på en mopedforsikring? Hoveddekningene er ansvarsforsikring som er obligatorisk, delkasko og kasko. Man kan også kjøpe tilleggsdekninger, som fører- og passasjerulykke, samt fastmontert utstyr. Endel selskaper dekker fastmontert mopedutstyr inntil kr. 10 000, mens det i vilkårene dekkes kr. 10 000. Dermed kan endel mopedeiere få dekket inntil kr. 20 000 på denne dekningen. Dersom en slik skade oppstår må dokumentsjon på mopedens verdi framskaffes og kjøretøyet skal besiktiges av takstmann. Når et slikt tillegg tegnes, kreves som regel FG- godkjent tyverialarm.

Prisen på en mopedforsikring avgjøres av mange faktorer. Den beregnes utifra yngste førers alder og ikke minst utifra hvorvidt eier er den som alltid er fører. Dersom man oppgir feil opplysninger om dette, kan dette medføre avkorting ved skade. Selskapene setter som regel inn en tekst om yngste førers alder og hvorvidt eier alltid er fører i selve forsikringsavtalen.
Parkeringsforhold har helt klart betydning for premien på mopedforsikringen. Står mopeden i enegarasje, anses det som langt sikrere enn om den står på gårdsplass. Som enegarasje regnes også rekkegarasje med killevegger av treverk. Det holder ikke med bare netting. Det skal også være separat låsing mellom hver biloppstillingsplass.
Fabrikkmontert tyverialarm medfører en rekke fordeler på de fleste mopedforsikringer hva angår premien, men også i forhold til egenandel. På mopeder har ofte selskapene dobbel egenandel ved tyveriskade. Denne halveres som regel dersom man har montert alarm eller FG godskjent lås. Årsaken til dette er selvsagt at mopeder med denne typen sikkerhetsutstyr er langt mindre attraktive tyveriobjekter enn de mopeder som er uten. Spesielt gjelder for moped at tyveri av denne typen kjøretøy er langt mindre problematisk enn for større kjøretøy, da 2 voksne menn lett kan løfte mopeden opp på tilhenger eller plassere den raskt inn i en varebil og forsvinne raskt fra åstedet. Derfor er tyveri av mopeder dessverre svært utbredt, på samme vis som situasjonen er for sykler.
Når det gjelder bruk av moped, skal en etter lov ha en viss obligatorisk kursing, før man kan kjøre på veien. Man skal som et trinn 1 ta et trafikalt grunnkurs på minimum 17 timer. Dette er et vilkår for å kunne påbegynne øvelelseskjøring ved skole eller privat. Trinn 2 er kursing i grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Den grunnleggende kjøretrening kan man ta på trafikkskolen eller i privat øvelseskjøring. Dette inkluderer 3 timer obligatorisk teori hvor kursingen tas på trafikkskolen. I trinn 3 er det en trafikal del hvorav en veiledningstime er obligatorisk I trinn 4 får man en avsluttende opplæring der kurstaker skal bestå teoretisk førerprøve etter å ha lagt fram dokumentajon på avsluttet obligatorisk mopedopplæring for å kunne få Mopedførerkort.

Et utvalg norske moped/motorsykkelmodeller:
* Raufossmopeden
* Svithun
* Tempo
Et utvalg utenlandske moped/motorsykkelmodeller:

* Aprilia
* Yamaha
* Peugeot
* Daelim
* Motorhispania
* Suzuki
* Derbi
* Gilera
* Rieju
* Tms
* Vespa

Mobilforsikring

Mobilforsikring kan være lurt å ha på dyre mobiler. Det er klart at innbo- og reiseforsikringen dekker mye, men er ikke fullverdige alternativ.

MobilforsikringMerk at dersom det dreier seg om en produksjonsfeil, som jo er de vanligste årsakene til at en mobil slutter å virke, dekkes dette normalt sett av ett års garanti, og inntil fem års reklamasjonsrett. Poenget er at hvis det er noe feil med mobiltelefonen din som ikke skyldes normal slitasje eller såkalt vann- eller slagskade, er du som regel sikret via garanti på mobilen, og din fulle rett til å reklamere på produktet.

Dersom du har etablert en trygghets- eller uhellsforsikring når du kjøpte mobiltelefonen din, må du kontakte forsikringspartneren til butikken der du handlet mobiltelefonen. Kontaktinformasjonen skal du ha fått da du tegnet forsikringen, men du kan alternativt ta kontakt med butikken, eller sjekke nettsidene til den aktuelle butikken eller elektrokjeden. Det etableres da en ”sak” mot produsenten, og det blir raskt vurdert om du har krav på å få mobilen din reparert eller erstattet.

En innboforsikring vil kunne dekke mange av de skader som kan inntreffe med mobilen i hjemmet, og utenfor gårds- og bruksnummeret tar reiseforsikringen over. I endel selskap er imidlertid egenandelen noe høy i forhold til verdien av selve mobilen. En mobilforsikring kan sammenliknes med en slags kaskoforsikring, der også uhell som du selv står for, dekkes via mobilforsikringen.

Mange reiseforsikringer fungerer slik at andre personer må påføre skade på din mobil for at den skal dekke skaden.

Det er gjerne to ulike typer rene mobilforsikringer som kan kjøpes på det åpne markedet i Norge. Det er de du kjøper fra operatøren og de du kjøper i butikken. Kjøper du de i butikken, betaler du et engangsbeløp samtidig som du kjøper mobilen din. Når det gjelder operatørenes forsikringer, kan disse kjøpes på et senere tidspunkt og der betaler du gjerne en fast månedspris for å være forsikret. Det spesielle med operatørens forsikring, er at den i tillegg dekker økonomiske tap dersom tyven misbruker ditt mobilabonnement.

Det man som kunde må vurdere når man kjøper slike forsikringer, er for det første prisen. Det er store forskjeller i pris mellom de ulike aktørene. I tillegg bør man se nøye på vilkårene og velge de som gir deg mest igjen for pengene om uhellet først skulle være ute. Fleksibilitet er også viktig. Noen mobilforsikringer gir deg ny telefon rett fra forhandler, dersom du har vært uheldig.

Det er mange verdifulle ting som er av en slik art at de vil kunne brukes likeså mye utenfor hjemmet som i det. Eksempler på dette er: kamera, smykker, pels, videoutstyr, mobiltelefon, bunad, musikkinstrumenter, bærbar PC, skiutstyr, dykkerutstyr, briller mm. Disse kan bli utsatt for skader som normalt ikke dekkes over innbo- og reiseforsikringen. Mange tegner derfor verdisaksforsikring og velger ofte dette framfor en mobilforsikring hos operatøren eller fra utsalgsstedet. Verdisaksforsikringen dekker tyveri fra andre steder enn hvor gjenstanden ligger i låst bygning eller låst rom. Dette i motsetning til hjemforsikringen. Når det gjelder reiseforsikringen, så gir den i regelen bedre beskyttelse i utlandet enn innboforsikringen, men på den annen side har de ofte verdibegrensninger som hindrer full erstatning for verdifulle gjenstander. Det er også verdt å merke seg at verdisakforsikringen i regelen gjelder hvor som helst i verden. Når man tegner mobilforsikring er det viktig å sette forsikringssummen tilsvarende forsikringsverdien, som jo er et utrykk for hva det vil koste å gjenskaffe en tilsvarende gjenstand. Merk også at det ofte kreves takst eller legitimasjon av verdien ved tegning av forsikringen.

Livsforsikring

LivsforsikringEn livsforsikring er noe forsikringstaker må spesielt vurdere, dersom han eller hun har forsørgeransvar. Mange husholdninger har i dag store boliglån de normalt ikke ville ha fått innvilget hos sin bank, dersom inntekten til husholdningen eller forsikringstaker var lavere. Dersom en av ektefellene faller fra, vil det derfor i mange tilfeller medføre store økonomiske utfordringer for den gjenlevende part. De fleste som har boliglån og andre større faste økonomiske forpliktelser er bevisst dette, og nøler derfor ikke med å sørge for at begge parter har en livsforsikring. Dette dreier seg i bunn og grunn om økonomisk planlegging, også for slike tragedier som dette.

Utbetalingen på livsforsikringen er i utgangspunktet til fri disposisjon for gjenlevende ektefelle eller barn, dersom de sistnevnte er i myndig alder. De fleste som tegner livsforsikringen, har gjerne også satt opp et budsjett på hva hver av de gjenlevende bør få utbetalt om han/henne skulle bli alene om låne-/utgiftsforpliktelsene, samt ikke minst alene om forsørgeransvaret. Normalt ligger utbetalingsnivået i intervallet 500 000 kroner – 2 millioner kroner. Forsikringstaker velger gjerne en forsikringssum som dekker store deler av eller hele det gjenværende lånet. På den måten styrker det sannsynligheten for at den eller de gjenlevende kan beholde boligen og det man har bygd opp sammen i ekteskapet eller samboerskapet.

Dersom det er barn inne i bildet er situasjonen spesielt sårbar, da bortfall av inntekter fra den ene part ikke bare kan true evnen til å beholde en bolig eller til å betale husleiene, men også evnen til å opprettholde den livsstandard og livsstil man har vært vant til. Ungdom i dag deltar ofte på aktiviteter som er svært kapitalkrevende, som for eksempel i ulike idrettsgrener. Et par slalåmski for en ungdom kan fort komme opp i mange tusen kroner og tillegg skal man ha hjelm, briller, slalåmsko, årskort mm. Ofte følger det med reiser og sosiale aktiviteter. En familie der hovedforsørger faller fra, hvor en ungdom til eksempel har denne typen interesser kan fort måtte spare inn hele denne aktiviteten med de følger dette får for ungdommens personlige liv. Ofte ser man at det blir vanskelig å opprettholde samme kontakt med venner som deltok på de samme aktiviteter osv. Dersom man da har en livsforsikring, kan man forebygge slike tilleggsbelastninger for familien i etterkant av at en av forsørgerne faller fra som i seg selv er en tragedie, dersom dette skjer i tidlig alder.

Generelt bør derfor en livsforsikring prioriteres hvis du har forsørgeransvar.

Når man skal tegne livsforsikring og andre personforsikringer som ulykkes- og uføreforsikring, må man ha i tankene at dette dreier seg om langsiktige kontrakter. Det er også noe arbeid knyttet til å tegne denne typen forsikringer, hvorav kan nevnes utfylling av egenerklæringsskjema og i noen tilfeller oppmøte hos lege. Derfor bør man i slike tilfeller vurdere behovet nøye. Sjekk hvilke forsikringsordninger din arbeidsgiver har etablert for de ansatte. Generelt skal alle arbeidsgivere ha tjenestepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og i tillegg er det vanlig at de har tegnet gruppeliv -, ulykkes – og reiseforsikring. På denne bakgrunn bør man vurdere de ytelser familien er sikret, dersom medlemmer av familien blir utsatt for langvarig sykdom, død og tap av arbeidsevne. Husk også at du har visse rettigheter gjennom folketrygden. Når man så har vurdert hvilke dekninger man allerede er sikret via det offentlige eller arbeidsgiver, bør man så konkludere på hvorvdt man, for å kunne opprettholde dagens levestandard, burde tegne private personforsikringer i tillegg.

Et alternativ mange velger til livsforsikring er såkalt gjeldsforsikring, der forsikringssummen er lik restlånet til enhver tid. Hvis låntaker dør, utbetales forsikringssummen til låneinstitusjonen og restgjelden slettes. Forsikringen kan løpe til 67 år.

Innboforsikring

Innboforsikringen gjelder først og fremst forsikringsstedet som er den adressen som står i forsikringsbeviset, men merk at innbo og klær som du midlertid tar med deg hjemmefra på hytte, reise, på arbeid, skole og andres steder innen de nordiske land normalt dekkes (borteforsikring). Når du flytter, gjelder forsikringen også i den nye leiligheten din under betingelse av at flyttingen skjer innen Norden og at melding om ny adresse gis til selskapet. Det kan her være nyttig med et eksempel på borteforsikring. En student skal bo en tid på hybel på annen adresse enn forsikringsstedet. Det vedkommende tar med seg til hybelen dekkes av familiens innboforsikring. Etter endt studie må vedkommende tegne egen forsikring.Innboforsikring

Når det gjelder transportforsikring ved flytting bør følgende merkes: Ved transport er dine ting utsatt for risiko som ikke er dekket på vanlig innboforsikring. Gjenstander kan bli stjålet eller skadet under selve transporten og derfor må du tegne egen dekning på dine ting under transporten. Hos enkelte selskap dekkes dette på den utvidede innboforsikringen under tilleggsdekninger.

I en innboforsikring må man skille mellom forsikringssum og erstatningssum for enkeltgjenstander. Summen som dekkes for enkeltgjenstander varerier fra kr. 50 000 og oppover. Dersom du besitter dyrbare maleri, antikviteter eller frimerkesamlinger som enkeltvis har høyere verdi enn det som dekkes for enkeltgjenstander på din forsikring, kan du tegne tilleggsdekning på disse gjenstandene, slik at du er fullforsikret.

På innboforsikringen vil du finne en liste over gjenstander som er unntatt, som for eksempel motorkjøretøy, campingvogn, luftfartøy og båt. Kano, kajakk og seilbrett dekkes normalt, men merk også her hva slags skader forsikringen faktisk dekker. Det er også viktig å sjekke hva selskapet dekker av ekstrautgifter ved opphold utenfor hjemmet, skade mv.

Det er viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene og ta de på alvor. Merk deg de viktigste bestemmelsen før det faktisk skjer noe og oppnå på den måten et mer realistisk bilde av hva du kan regne med å få dekket av skader og hvilke du må ta på egen kappe.

Den største trusselen for hjemmet er brann, da den som regel påfører de mest omfattende skadene. Merk at ting som blir skadd fordi du forsettelig utsetter de for varme, ikke blir erstattet. Eksempler på dette er tøy som henger på ovner som blir svimerket. Sviskader fra sigarettglo du mister i sofaen, dekkes heller ikke. Skader som skyldes lynnedslag, kortslutning og andre elektriske fenomen blir normalt erstattet.Det samme gjelder skader som skyldes eksplosjon som oppstår uten at du har vært uaktsom eller gjort noe ulovlig.

Skader på innbo og løsøre erstattes dersom de skyldes utstrømming av vann eller væske fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr, samt ved brudd, lekkasje eller oversømmelse. Eksempelvis kan nevnes at vannet eller væsken (f.eks. fyringsolje) skal komme fra rørledningsnettet, f.eks. fordi en pakning ryker; eller fra tilknyttet utstyr – som en vaskemaskin eller oppvaskmaskin som flommer over.

Skader som skyldes utstrømming fra vannseng og akvarium blir dekket av de fleste innboforsikringer.

Frostskader er normal unntatt, med mindre skaden skyldes tilfeldig svikt i varmeforsyningen under frostperioder. I sikkerhetsforskriftene finner du dessuten pålegg om å holde boligen tilstrekkelig oppvarmet.

Forsikringen erstatter skade på eller tap av gjenstander, der uvedkommende har kommet seg inn i huset ved å bryte opp døren, knust et vindu eller dirket opp låsen med falske eller stjålne nøkler. Det kan også kreves erstatning dersom innbruddet har medført hærverksskader på dører, skap og skuffer som er brutt opp. Merk også her at sikkerhetsforskriftene må tas hensyn til. Har tyven gått inn gjennom ulåst dør eller åpent vindu, vil erstatningen sterkt begrenses.

Husforsikring

En husforsikring omfatter selve bygningene du eier, som for eksempel hus, garasje, anneks, vedbod og uthus. Det er viktig å huske på at når man skal bygge nytt hus eller bygge på det eksisterende, så trenger du byggeforsikring. Denne dekker den risiko du løper når du skal bygge nytt og omfatter stort sett de samme skadetyper som vanlig husforsikring. Som premiegrunnlag benyttes beregnede byggekostnader. Idet huset står ferdig, blir den Husforsikringomdefinert til normal villaforsikring. Hvis dette dreier seg om påbygg legges den inn i den tidligere forsikringen med utgangspunkt i nytt premiegrunnlag.

En fritidshusforsikring er nokså lik en vanlig husforsikring, men enkelte erstatningsgrenser kan være lavere enn på villa og det kan i tillegg være strengere sikkerhetsforskrifter, ikke minst når stedet er ubebodd.

Fullverdiforsikring en en bestemt dekning for byggninger. Denne innebærer at erstatningen skal svare til kostnadene ved å reaparere eller sette opp nytt tilsvarende hus ved skade på hus. Premieberegningsgrunnlaget fremkommer på bakgrunn av takst eller de opplysninger du gir om huset. Det beløp selskapet beregner å måtte betale, dersom huset blir totalskadet og skal bygges opp igjen, utgjør fullverdien. Fullverdien justeres hvert år etter byggekostnadsindeksen, men merkostnader grunnet urasjonell byggeskikk tas ikke med i gjenoppføringsprisen. Et eksempel på dette er en eldre bygning oppført av tømmer med panel ut- og innvendig. En slik konstruksjon er unødvendig kostbar og urasjonell. Gjenoppføringsprisen tar normalt utgangspunkt i isolerte bindingsverksvegger i henhold til normal byggeskikk. En fullverdiforsikring er derfor en garanti for at bygningen ikke er underforsikret, men husk at hvis du bygger på huset eller gjør større forandringer som forhøyer husets verdi, skal du melde dette til selskapet. Dersom du ikke gjør dette, vil huset likevel være underforsikret og dermed kan du risikere å ikke få full erstatning ved skade.

Når det gjelder oppbyggingen av vilkårene er de fleste skadeforsikringer likt oppbygd. De innebærer bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hvor den gjelder, hva som dekkes, hvilke skader som erstattes, sikkerhetsforskrifter, skadeoppgjør og erstatningsberegning, samt egenandeler og aldersfradrag. Innholdet i de enkelte vilkår varierer selvsagt noe mellom selskapene.

Når det gjelder bygningsskader, dekker husforsikringen utgiftene til reparasjon av skadene på innvendig og utvendig ledningsnett og skader på selve bygningen som skyldes vann- eller væskelekkasje, forårsaket av rørbrudd. Vilkårene gir detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Som eksempel kan nevnes at skade på drensledning normalt ikke omfattes av forsikringen. Det blir heller ikke skade på vegger og gulv i våtrom når skaden skyldes at rommet ikke er vanntett. Selskapene stiller strenge krav til konstuksjon og håndverksmessig utførelse. Et baderom/våtrom skal tåle normal bruk – som bading/dusjing,samt bruk av vann.

En husforsikring inneholder en naturskadeforsikring. Den er lovbestemt i Norge og alle som har en brannforsikring får automatisk en naturskadedekning. Under begrepet naturskadeforsikring kommer skade på eiendom og gjenstander som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Det er imidlertid viktig å legge på sitt sinn at hvis skade skyldes svak konstruksjon eller dårlig vedlikehold/tilsyn kan naturskadeerstatningen reduseres eller bortfalle. Dersom en erstatning reduseres, stilles det som forutsetning at du som eier er å bebreide, som blant annet innebærer at du hadde kjennskap til den svake konstruksjonen og ikke minst har hatt mulighet til å rette på den. Forbrukerrådet utgir i denne sammenheng brosjyren “Naturskader og erstatning” der du kan lese spesielt om naturskader og tilhørende erstatning under husforsikringen.

Bilforsikring

Å kjøre en bil er faktisk et stort ansvar. For eiereren, representerer kjøretøyet først og fremst en rekke praktiske fordeler som man tar for gitt i dagens samfunn.Men fra man setter seg inn i bilen og vrir om nøkkelen må man alltid huske på at man er ansvarlig for de skader man selvforskyldt påfører andre mennesker og annen persons eiendom.

Når en sjåfør tegner bilforsikring i Oslo og i Norge, så er dette lovebestemt før han kan kjøre bilen. Loven sier at du må minimum ha ansvarsdekning på din bilforsikring. Hva betyr så dette? Det betyr at de skader du påfører annen persons eller selskaps eiendom eller skader du påfører andre personer blir erstatningsmessig dekket av ditt forsikringsselskap. Det betyr ikke nødvendigvis at du har fulgt trafikkreglene når ditt selskap utbetaler erstatningen, men at den skadelidte kan forvente å få dekket sine skader som han eller hun selv ikke har skyld i. Dessverre er det svært mange bilister som kjører uten bilforsikring i Norge. Dette er svært alvorlig. Man kan da risikere å bli personlig erstatningsansvarlig for de skader som oppstår i trafikken en selv er skyld i. Mange sitter igjen med gjeld i millionklassen som man selv skylder den skadelidte. Mange av disse er unge mennesker som dermed blir insolvente i etableringsfasen, noe som er ekstra tragisk og dette kan lett ungås.

BilforsikringVed valg av dekningsgrad på din bilforsikring i Oslo og resten av landet, er det endel forhold som påvirker valget av dette. For det første er det selvsagt bilens verdi. Hva koster den? Koster den mer enn kr. 100 000, er det svært mange som velger minimum delkasko, som i tillegg til ansvar også inkluderer dekning for brann, tyveri, eksplosjon, veihjelp mm. Med en eldre bil, må man påregne motorstopp og slitasjeskader. Da er det en stor fordel å kunne tilkalle veihjelp. Ofte kan slike situasjoner oppstå i svært dårlig vær med snøfall og kulde og det vil være en stor belastning for endel sjåfører å selv løse problemet. For det andre er det bruksverdien. Mange biler holdes i svært god stand og selv om de grunnet alder og kjørelengde har en lav markedsverdi, kan de være så godt som nye. Dermed får bilen en langt større verdi for eieren av kjøretøyet enn det markedet vurderer den til. Mange som anser bruksverdien av bilen som høy, vil dermed være tilbøyelig til å minst velge delkasko dekning på sin bilforsikring. Velg den dekningen som er best tilpasset dine behov og ikke se deg blind på selve markedsverdien på bilen.

Det finnes imidlertid et dekningsnivå over delkasko, nemlig kasko. Vurder kasko når du tegner bilforsikring i Oslo. På dette nivået får man også dekket selvforskyldte skader, noe man ikke får med kun ansvar eller delkasko. Dersom bilen er lånefinansiert, er dette lovpålagt, da pant i bilen har dette som en viktig forutsetning. Kjører man bilen i et tre med delkasko og dette er selvforskyldt, må man pent betale regningen selv. Det er videre visse sikkerhetsforskrifter man må forventes å følge uansett hvilken bilforsikring i Norge man har på bilen. Man lar for eksempel ikke bilen stå ulåst på parkeringen i kjøpesenteret og forventer erstatning ved tyveri. Videre er det for eksempel en viktig forutsetning for erstatning at man følger de til enhver tid gjeldende traffikkregler her i landet.

Båtforsikring

Det eksisterer omlag 500.000 fritidsbåter i Norge. Flåten representerer store økonomiske verdier. I 2010 var omlag 319.000 av fritidsbåtene er forsikret.

Det årlige antall skadetilfeller har i de siste årene ligget i intervallet åtte til elleve tusen skadetilfeller hvorav selve erstatningsbeløpene har variert mellom 300 og 450 millioner kroner. Sålangt er det tyveri- og havariskader som står for mesteparten av utbetalingene.

En båtforsikring består normalt av tre ulike dekningsnivåer: 1.) ansvar, 2.) ansvar, brann og tyveri eller 3.) ansvar og kasko.

Mindre fritidsbåter, påhengsmotor og seilbrett er normalt omfattet av innboforsikringen når det gjelder brann og tyveri fra låst bygning. Dersom båten er satt på vannet og i bruk, dekker forsikringen skade som skyldes brann, da kravet om låst bygning ikke er oppfylt. Tyveri av småbåten fra stranden eller bryggen dekkes derfor ikke. Da trenger du båtforsikring.

båtforsikringAnsvarsforsikringen dekker ditt rettslige ansvar når du påfører andre skader. For eiere av fritidsbåter er det ikke objektivt ansvar, bare skyldansvar. Et objektivt ansvar, innebærer ansvar selv om ingen er skyld i skaden. Dette gjelder spesielt for motorvogner. Skyldansvar på båten kan f.eks. utløses ved kollisjon mellom båter. En båteier kan f.eks. innrømme eller påta seg skyld og da kan ansvarsforsikringen bli benyttet som vanligvis dekker erstatninger opp til 4-5 millioner per hendelse. Ansvar du pådrar deg ved bruk av seilbrett, kano eller kajakk dekkes normalt av innboforsikringen.

Kaskodelen på båtforsikringen dekker skader båten kan bli påført, f.eks. ved sammenstøt, stranding, hardt vær, brann, hærverk og tyveri. Enkelte selskaper tilbyr også utvidet kaskodekning, der maskinskade og personskade er dekket, og utvidet forsikringssum for løsøre mv.

En mellomting mellom kasko og ansvar er brann- og tyveriforsikringen eller delkasko. Den dekker tap som skyldes brann, eksplosjon og lynnedslag. Tap grunnet tyveri og hærverk dekkes også.

Forsikringssummen på båten er det forsikringstaker som avgjør. Den bør tilsvare hva det koster å skaffe en tilsvarende båt med utstyr av samme stand, modell og type. Det er dette vi kaller forsikringsverdien og ved et totaltap er det dette som erstattes minus egenandel.

Når det gjelder sikkerhetsforskrifter på båt, er det flere som må følges, de fra det offentlige, klassifikasjonsselskap eller produsent, og sikkerhetsforskrifter som selskapet har tatt inn i sine vilkår. De sistnevnte kan være regler om passasjerantall og motorstyrke, lanterneføring og fartsbegrensninger, minstealder for båtfører, samt at båten må være i sjødyktig stand.

Den 1.1 1999 ble det innført promilleregler for førere av fritidsbåt. Den ble satt til 0,8 promille. Krav om aktsomhet gjelder også på sjøen. Skader som skyldes uaktsomhet i seg selv eller i kombinasjon med alkohol kan føre til redusert erstatning på båtforsikringen.

Hvordan skjer så premieberegningen på båter? Her er det viktig å vite at selskapene i sine båtforsikringer opererer med fire hovedgrupper av fritidsbåter: 1. Robåter, gummibåter, joller osv., 2. Motorbåter med innenbordsmotor, 3. Motorbåter med utenbordsmotor, 4. Seilbåter.

Båtene blir vurdert ulikt da det knytter seg ulik risiko på de. En båt med påhengsmotor er således mer tyveriutsatt av motoren enn båter med innenbordsmotor. Seilbråter har risiko knyttet til for eksempel mastebrekk. Premien på båtforsikringen avhenger således av faktorer som bosted, båtmodell, størrelse, verdien og ikke minst motorstyrke.

Det er også endel skadeforebyggende tiltak en båteier kan gjøre som går utover det sikkerhetsforskriftene forlanger som igjen vil rabattere premien. Eksempler på dette er tracker, tyverialarm, startsperre, securmark, båtførerbevis, plassering av båt i organisert havn, vinterlagring på land osv. I tillegg vil høyere egenandeler senke premien, men merk at bruk av alarm og plassering av båt i havner med organisert vakthold i noen selskaper gir lavere egenandel.